สมัครสมาชิก
ตำบล พื้นที่ ราคาต่อไร่
 
 
คาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จทั้งปี 1.25 แสนหน่วย


             ศูนย์ข้อมูลฯ เผยครึ่งปีแรกมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ 57,300 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 พื้นที่กรุงเทพฯ มากที่สุด ระบุบ้านเดี่ยว-ห้องชุด มียอดสร้างสร้างเสร็จลดลงร้อยละ 11 และร้อยละ 2 คาดทั้งปี 56 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จแตะ 1.25 แสนหน่วย ขณะที่หน่วยโอนกรรมสิทธิ์รวมกัน 76,800 หน่วย มูลค่า 184,500 ล้านบาท
      
       ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ และข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) สำรวจงวดครึ่งปีแรก ปี 2556 สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ พบว่าในครึ่งแรกของปี 2556 มีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่รวมประมาณ 57,300 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 53,800 หน่วย
      
        ยอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในครึ่งแรกปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละเดือน ยกเว้นเดือนล่าสุด โดยแบ่งเป็นเดือนมกราคม ประมาณ 3,700 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 5,600 หน่วย เดือนมีนาคม ประมาณ 8,900 หน่วย เดือนเมษายน ประมาณ 11,200 หน่วย เดือนพฤษภาคม ประมาณ 18,400 หน่วย และเดือนมิถุนายน อีกประมาณ 9,500 หน่วย
      
       ทั้งนี้ เป็นหน่วยที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ประมาณ 33,200 หน่วย มากกว่าปริมณฑล 5 จังหวัดรวมกัน ซึ่งมีประมาณ 24,100 หน่วย
      
       แยกตามประเภท พบว่า เป็นห้องชุดประมาณ 31,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55 ของหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 13,500 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 23 เป็นทาวน์เฮาส์ ประมาณ 6,600 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 12 เป็นอาคารพาณิชย์ ประมาณ 5,100 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ที่เหลือเป็นบ้านแฝด
      
       ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด ต่างมียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นมากในครึ่งแรกปีนี้ เมื่อเทียบกับครึ่งแรกปี 2555 ส่วนบ้านเดี่ยวมียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลดลงถึงร้อยละ 11 และห้องชุดมียอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้
      
       เนื่องจากในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2555 เป็นต้นมา โครงการจัดสรรเปิดขายใหม่ที่เป็นประเภทบ้านเดี่ยวมีจำนวนลดลง
      
       ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดว่ายอดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ตลอดทั้งปี 2556 จะจบที่ประมาณ 125,000 หน่วย ใกล้เคียงกับปี 2555 ซึ่งเป็นตัวเลขสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เป็นผลจากการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จำนวนมากในรอบ 2-3 ปีล่าสุด โดยในอนาคตสัดส่วนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ที่เป็นห้องชุดจะมีมากขึ้นอีก
      
       สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย พบว่า ในครึ่งแรกของปี 2556 มีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวมกันประมาณ 76,800 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 74,000 หน่วย
      
       จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย จำนวน 76,800 หน่วยนี้ แบ่งเป็นยอดโอนในเดือนมกราคม ประมาณ 11,000 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 11,400 หน่วย เดือนมีนาคม ประมาณ 15,600 หน่วย เดือนเมษายน ประมาณ 10,000 หน่วย เดือนพฤษภาคม ประมาณ 14,000 หน่วย และเดือนมิถุนายน ประมาณ 14,800 หน่วย จากจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด เป็นประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมมากที่สุด จำนวน 28,800 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน รองลงมาเป็น ทาวน์เฮาส์ 24,500 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 32 บ้านเดี่ยว 14,700 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 19 อาคารพาณิชย์พักอาศัย 6,500 หน่วย สัดส่วนร้อยละ 9 และที่เหลือเป็นบ้านแฝดประมาณเกือบ 2,300 หน่วย
      
       พิจารณาในแง่มูลค่า พบว่า ในครึ่งแรกของปี 2556 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวมกันประมาณ 184,500 ล้านบาท แบ่งเป็น ห้องชุดมีมูลค่าการโอนประมาณ 61,300 ล้านบาท บ้านเดี่ยวมีมูลค่าการโอน ประมาณ 60,600 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์มีมูลค่าการโอนประมาณ 39,000 ล้านบาท อาคารพาณิชย์มีมูลค่าการโอนประมาณ 18,500 ล้านบาท และบ้านแฝดมีมูลค่าการโอน 5,200 ล้านบาท
      
       จากจำนวนหน่วยห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด พบว่า เป็นหน่วยห้องชุดใหม่ประมาณ ร้อยละ 65 หรือประมาณ 2 ใน 3 ของทั้งหมด และเป็นหน่วยห้องชุดมือสองประมาณร้อยละ 35 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับตัวเลขรวมของปี 2555 ทั้งนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่มากเนื่องจากมีหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่มากตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา
      
       การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด มีมากที่สุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 19,700 หน่วย ในจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 5,500 หน่วย ในจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 2,000 หน่วย ในจังหวัดปทุมธานี ประมาณ 1,300 หน่วย ในจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 130 หน่วย และในจังหวัดนครปฐม 90 หน่วย
      
       พื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยของห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ อยู่ที่ประมาณ 29.6 ตารางเมตร ส่วนในจังหวัดปริมณฑล อยู่ที่ประมาณ 29.9 ตารางเมตร
      
       พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ (โอนจากนิติบุคคล) มากที่สุดในครึ่งแรกของปีนี้ ได้แก่ เขตพระโขนง อำเภอเมืองนนทบุรี เขตบางกะปิ อำเภอปากเกร็ด และเขตจตุจักร ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระโขนง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี และเขตบางซื่อ ตามลำดับ
      
       พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวขายใหม่มากที่สุดในครึ่งแรกปีนี้ ได้แก่ อำเภอลำลูกกา อำเภอบางพลี เขตสายไหม เขตมีนบุรี และอำเภอบางบัวทอง ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวมือสองมากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตหนองจอก อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอลำลูกกา และเขตพระโขนง ตามลำดับ
      
       พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์ขายใหม่มากที่สุดในครึ่งแรกปีนี้ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอลำลูกกา อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอเมืองปทุมธานี ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์มือสองมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบัวทอง เขตบางกะปิ อำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี ตามลำดับ


ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์
16 สิงหาคม 2556  

 
 
 
ปฏิทินราคาที่ดิน
<   >    
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 
จำนวนผู้เข้าชม : 470460 คน
© Copyright 2013 TEEDINHATYAI.COM
 
teedinhatyai@gmail.com