สมัครสมาชิก
ตำบล พื้นที่ ราคาต่อไร่
 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

1  เก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจพื้นที่ภาคสนาม และจัดทำแผนที่พื้นฐาน
2  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
3  วิเคราะห์เบื้องต้นและจัดทำแนวคิดการวางผัง
4  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (ผังแนวความคิด)
5  จัดทำผังแนวความคิดผังเมืองรวมจังหวัด
6  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (กลุ่มพื้นที่อำเภอ)
7  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
8  ประชุมคณะกรรมการกำกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
9  ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด / ประชุมประชาชน
10  ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (โดยคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด)
11  ปิดประกาศพร้อมข้อกำหนด 90 วัน
12  รวบรวมและพิจารณาคำร้อง
13  ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด (พิจารณาคำร้อง)
14  ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (โดยคณะอนุกรรมการผังเมืองรวมระดับจังหวัด)
15  นำร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย
16  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงนามเพื่อเสนอ ครม.พิจารณา
17  ครม.เห็นชอบส่งให้ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
18  คกก.กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเห็นชอบ
19  คกก.กฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20  กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำร่างกฎกระทรวง 12 ชุด
21  คกก.กฤษฎีกาส่งให้กระทรวงมหาดไทย
22  กรมฯ จัดพิมพ์แผนที่และแผนผัง
23  เสนอกฎกระทรวงให้ รมต.มท.ลงนาม
24  ส่งกฎกระทรวงไปประกาศราชกิจจานุเบกษา

 
 
 
ปฏิทินราคาที่ดิน
<   >    
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 
จำนวนผู้เข้าชม : 461741 คน
© Copyright 2013 TEEDINHATYAI.COM
 
teedinhatyai@gmail.com